LA FAM NO FA VANCANCES

Les Entitats,Càritas Caldes i Creu Roja,de Caldes de Montbui,en coordinació amb el Banc dels Aliments,estem portant aterme,durant aquest mes de juny,
la Campanya “LA FAM NO FA VACANCES”,amb l’objectiu de recaptar aliments bàsics i,també infantils,per tal d’ajudar,durant aquestes vacances d’estiu,
a una sèrie de famílies del nostre poble que estan passant greus dificultats.

LesEntitats,CàritasCaldesiCreuRoja,deCaldesdeMontbui,encoordinacióambelBancdelsAliments,estemportantaterme,durantaquestmesdejuny,laCampanyaLAFAMNOFAVACANCES,amblobjectiuderecaptaralimentsbàsicsi,tambéinfantils,pertaldajudar,durantaquestesvacancesdestiu,aunasèriedefamíliesdelnostrepoblequeestanpassantgreusdificultats.

Ésperaixòquedemanemlavostraaportació,queensajudaràaalleujarenelpossible,lasituaciódenecessitatdetotesaquestesfamílies.

Us posem una relació d’aliments que, creiem, són els que més es necessiten en aquests moments:

Alimentsinfantils:

Lletdecontinuació,lletdecreixement,lletnormalUHT.

Cerealsinfantils(“papilles”),Cerealsd’esmorzar

Cacausoluble,Xocolata(derajolaoenpols).

Galetes.

Sucsdefruita:enformade“potitos”,enformadebrik,etc.

Formatge.

Caldo.

Aliments bàsics: 

Llet

                           Arròs

Pastadesopa

Llegum(secienpot)

Sucre

Oli

Llaunesdeconserves

Farina

 

Attachment: text de la Campanya (183.00 kb)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.